ประวัติความเป็นมา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต


 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กำเนิดขึ้นโดยดำริของผู้จัดตั้งมหาวิทยาลัย เพื่อขยายบทบาทของมหาวิทยาลัยในการร่วมมือพัฒนาบุคลากรพยาบาลและการสาธารณสุขของประเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งและเปิดดำเนินการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของคณะ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2529 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2545 ยังได้เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ เพื่อผลิตผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคสมทบเพื่อตอบสนองความต้องการพยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกในสถานบริการสุขภาพ เพื่อให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนทั้งในระยะเฉียบพลัน เรื้อรัง และวิกฤตที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และในปีการศึกษา 2548 ได้เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการพยาบาล เพื่อตอบสนองความต้องการพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม คณะได้ปิดหลักสูตรนี้ในปีการศึกษา 2553 เนื่องจากมีความขาดแคลนอาจารย์ผู้สอน
เนื่องจากความต้องการพยาบาลยังคงเพิ่มขึ้นย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนให้ประเทศเป็น Medical Hub of Asia ร่วมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทำให้ความต้องการพยาบาลที่มีสมรรถนะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น ในปีการศึกษา 2553 คณะได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศสวีเดน เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) ขึ้น ซึ่งได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นครั้งที่ 3 เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2562 นักศึกษากลุ่มนี้ เรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทย และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศเป็นเวลา 3-6 เดือน

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีพัฒนาการและความก้าวหน้ามาโดยลำดับทั้งทางด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะอยู่ในระดับดี-ดีมากมาโดยตลอด นอกจากนี้คณะพยาบาลศาสตร์ ยังเป็นสถาบันการศึกษาวิชาพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่เปิดการสอนในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากสภาการพยาบาล เป็นระยะเวลา 5 ปี (2561-2565) ซึ่งเป็นระยะเวลาสูงสุดของการรับรองอยู่ในระดับดีมาก

 

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© CHANG123. All Rights Reserved.