หลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Nursing Science(Adult and Gerontological Nursing)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย): พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.N.S. (Adult and Gerontological Nursing)
 

 

***จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์และอาทิตย์

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© CHANG123. All Rights Reserved.