หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

 

  ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Nursing Science
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย): พย.บ.
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.N.S.

 


 

คณะกรรมการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565)

 

 
ดร. ณัฐพล ยุวนิช
หัวหน้าหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565)


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรทัย เหรียญทิพยะสกุล
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ


 
เรืออากาศเอกหญิง เบญจวรรณ คล้ายทับทิม
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สาขาการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์


 
อาจารย์ ธนัสมัญญ์ เหลืองกิตติก้อง
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น


 
อาจารย์ โกสุม เศรษฐาวงศ์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช


 
อาจารย์ ยุภาพร นาคกลิ้ง
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงกมล วัตราดุลย์
หัวหน้ากลุ่มวิชาพื้นฐานและเสริมการพยาบาล


ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© RSU NURSE. All Rights Reserved.