ผลงานวิชาการ

   
ชื่อ-นามสกุล เรืออากาศเอกหญิง เบญจวรรณ คล้ายทับทิม
Name-Lastname Benjawan Klaitabtim
ตำแหน่งวิชาการ -
อีเมล benjawan.k@rsu.ac.th
ปริญญาตรี พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ, 2540
ปริญญาโท พย.ม. (การผดุงครรภ์ขั้นสูง) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559
ปริญญาเอก -


1

นิตยา สุขแสน, และ เบญจวรรณ คล้ายทับทิม. (2565). ผลของการใช้โปรแกรมการส่งเสริมการจัดการความเจ็บปวดจากการคลอด ต่อคะแนนความเจ็บปวดและการรับรู้ประสบการณ์คลอด ของหญิงวัยรุ่นในระยะคลอด. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, 16(3), 1044-1056. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/259221


2

เบญจวรรณ คล้ายทับทิม. (2561). แนวทางการดูแลการคลอดวิถีธรรมชาติ. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 38(1), 111-119. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/nur-psu/article/view/117398


 

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us



© CHANG123. All Rights Reserved.