ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำภาพร นามวงศ์พรหม
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต


 ปีนี้เป็นปีที่ 36 ของคณะพยาบาลศาสตร์ และเป็นปีที่ 25 ของการเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นช่วงเวลาที่ได้ทำงานต่อเนื่องนานพอที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่วิชาชีพพยาบาลและสังคม ในปัจจุบันคณะพยาบาลศาสตร์ อยู่ในจุดที่เป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณค่าและมีความหมายต่อสังคมและประเทศชาติ พัฒนาทรัพยากรพยาบาลที่มีคุณค่าให้แก่สังคม เรามีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงและทำประโยชน์ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมบุกเบิก สร้างสรรค์ และสานต่องานที่มีคุณค่านี้ ขอขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนและครอบครัวที่ได้ให้ความไว้วางใจและรักรังสิตตลอดมา ความสำเร็จของเราในวันนี้ เป็นความสำเร็จของเราทุกๆคนร่วมกัน

   คณะพยาบาลศาสตร์ เริ่มเปิดดำเนินการหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตในปีการศึกษา 2529 ต่อมาได้เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ในปีการศึกษา 2545 หลักสูตรพยาบาล ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการพยาบาล ในปีการศึกษา 2545 และได้เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) ในปีการศึกษา 2553 ปัจจุบันเปิดดำเนินการหลักสูตรพยาบาลระดับปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ หลักสูตรพยาบาลระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร คือ พยาบาลศาสตรบัณฑิต, พยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) และพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่รับผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาอื่น มีระยะเวลาของหลักสูตรสองปีครึ่ง หลักสูตรเหล่านี้เปิดสอนเพื่อตอบสนองความต้องการพยาบาลของประเทศและนานาชาติ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแนวโน้มความต้องการเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ สะท้อนให้เห็นว่า การพยาบาลเป็นวิชาชีพที่จำเป็นต่อสังคมโดยแท้จริง ภาระงานผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพเพื่อสังคมในส่วนนี้ เราคงต้องช่วยกันต่อไป

   ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษา คณะฯ มีพันธกิจ 4 ด้านคือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนะธรรม ในด้านการเรียนการสอน คณะมุ่งผลิตพยาบาลที่มีทักษะทั้งทางด้านวิชาชีพ(Professional Skills)และทักษะทางสังคม(Soft skills) โดยเน้นทางด้านการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดูแลสุขภาพ รวมทั้ง การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็น active learner ที่สามารถค้นคว้าหาความรู้ในสภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ ทางด้านการวิจัย คณะฯ ได้ผลิตผลงานวิชาการและวิจัย สู่สังคมวิชาชีพ เพื่อช่วยกันสร้างสรรค์องค์ความรู้ในวิชาชีพอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งประสบความสำเร็จได้ด้วยดี นอกจากนี้ทางด้านการบริการวิชาการ คณะฯ ได้ร่วมมือกับสถาบันแหล่งฝึก ในการเปิดอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง และการจัดประชุมวิชาการ อย่างสม่ำเสมอเพื่อเผยแพร่ความรู้ซึ่งเป็นการพัฒนาวิชาชีพได้อีกมิติหนึ่งร่วมไปกับการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมของวิชาชีพและของชาติ

   ด้วยความเป็นรังสิต ที่มีเอกลักษณ์ที่ว่า “มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่การศึกษาคือนวัตกรรม” และ อัตลักษณ์ ที่ว่า “คิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นคุณธรรม นำการเปลี่ยนแปลง” เราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคม ตามปณิธานของเราต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งเพื่อวิชาชีพ สังคมและ ความผาสุกของประชาชน Respect Sincerity Uniqueness: RSU [School of Nursing, Ethical Core Values]

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© CHANG123. All Rights Reserved.