ชื่อปริญญา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Certificate for Practical Nursing
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ป.ผู้ช่วยพยาบาล
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): Cert. PN.


 

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© CHANG123. All Rights Reserved.