คณะกรรมการประจำคณะ

 
 
เรืออากาศเอกหญิง เบญจวรรณ คล้ายทับทิม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
อาจารย์ จุฬา ยันตพร
หัวหน้าหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)


 
ดร. วัชรินทร์ วุฒิรณฤทธิ์
หัวหน้าหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562 สองภาษา)


 
ดร. ณัฐพล ยุวนิช
หัวหน้าหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565)


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วารินทร์ บินโฮเซ็น
หัวหน้าหลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนพร ชาติชำนิ
หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการ


 
รองศาสตราจารย์ ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน
หัวหน้าหน่วยพัฒนาสื่อ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมทางการพยาบาล
ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© CHANG123. All Rights Reserved.