คณะกรรมการประจำคณะ

  
ดร. ณัฐพล ยุวนิช
รองคณบดีฝ่ายบริหาร


 
อาจารย์ ราตรี ทองยู
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ว่าที่ร้อยตำรวจเอกหญิง ดร. ปาริชาติ เทวพิทักษ์
หัวหน้าหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แสงรวี มณีศรี
หัวหน้าหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565)


 
รองศาสตราจารย์ ดร. วิมลรัตน์ บุญเสถียร
หัวหน้าหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)


 
ดร. วัชรินทร์ วุฒิรณฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มวิชากลุ่มพื้นฐานและเสริมการพยาบาล


 
อาจารย์ นิภาดา ธารีเพียร
หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ


 
อาจารย์ ธัญญารัตน์ กุลณีจิตต์เมธี
หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์


 
อาจารย์ ธนัสมัญญ์ เหลืองกิตติก้อง
หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น


 
อาจารย์ เพชรไพลิน พิบูลนิธิเกษม
หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช


 
ดร. เขมศ์ณริณี รื่นฤดีภิรมณ์
หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนพร ชาติชำนิ
หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการ


 
รองศาสตราจารย์ ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน
หัวหน้าหน่วยพัฒนาสื่อ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมทางการพยาบาล
 
กัญญาณัฐ ทองนาค
เลขานุการคณะ


ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© CHANG123. All Rights Reserved.