ความรับผิดชอบหน่วยบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์

ดำเนินการสอดคล้องกับศูนย์บริการทางวิชาการรับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 จัดทำแผน สนับสนุนงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และเพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และตัวชี้วัดของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยมี KPI และตัวชี้วัด ตามรายละเอียดดังนี้

1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565-2569

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาและผลิตบัณฑิต ซึ่งมีประตัวชี้วัด เพื่อการสร้างความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการและการฝึกอบรม ได้แก่ KR1.1.2 จำนวนหลักสูตรอบรมระยะสั้น หลักสูตรเฉพาะทางหรือหลักสูตรที่เป็นความร่วมมือกับองค์กรภายนอกที่หลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะทางวิชาการ/ วิชาชีพ ตอบสนองความต้องการของสังคม

2. ตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ที่มีตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

3. ตัวชี้วัดของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

ด้านที่ 4 ผลของการบริการวิชาการ ที่มีตัวชี้วัด 2 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 4.1 ผลของการบริการวิชาการสู่สาธารณะ (Public Service)
องค์ประกอบที่ 4.2 ผลของการบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service)

4. มาตรฐานและตัวบ่งชี้การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

มาตรฐานที่ 7 ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 19 การบริการวิชาการ(ตัวบ่งชี้ทั่วไป)

 

 

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© RSU NURSE. All Rights Reserved.