ความรับผิดชอบหน่วยบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์

ดำเนินการสอดคล้องกับศูนย์บริการทางวิชาการรับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 จัดทำแผน สนับสนุนงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และเพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และตัวชี้วัดของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยมี KPI และตัวชี้วัด ตามรายละเอียดดังนี้

1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565-2569

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาและผลิตบัณฑิต ซึ่งมีประตัวชี้วัด เพื่อการสร้างความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการและการฝึกอบรม ได้แก่ KR1.1.2 จำนวนหลักสูตรอบรมระยะสั้น หลักสูตรเฉพาะทางหรือหลักสูตรที่เป็นความร่วมมือกับองค์กรภายนอกที่หลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะทางวิชาการ/ วิชาชีพ ตอบสนองความต้องการของสังคม

2. ตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ที่มีตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

3. ตัวชี้วัดของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

ด้านที่ 4 ผลของการบริการวิชาการ ที่มีตัวชี้วัด 2 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 4.1 ผลของการบริการวิชาการสู่สาธารณะ (Public Service)
องค์ประกอบที่ 4.2 ผลของการบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service)

4. มาตรฐานและตัวบ่งชี้การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

มาตรฐานที่ 7 ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 19 การบริการวิชาการ(ตัวบ่งชี้ทั่วไป)

 

 

1.ชื่อโครงการ Wound care
ประเภทการบริการวิชาการ แบบเฉพาะ แบบให้เปล่า

2.ชื่อโครงการ บริการฉีดวัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ประเภทการบริการวิชาการ แบบสาธารณะ แบบให้เปล่า

3.ชื่อโครงการ การพัฒนาศักยภาพในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ร่วมกับการใช้ชุดตรวจแอนติเจน : Antigen Test Kit (ATK) กลุ่มแกนนําบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต รวมถึงแกนนําในชุมชนหลักหก เพื่อป้องการการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19
ประเภทการบริการวิชาการ แบบสาธารณะ แบบให้เปล่า

4.ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาสมรรถนะซุปเปอร์อสม. ที่ปฏิบัติงานบนพื้นที่สูง
ประเภทการบริการวิชาการ แบบสาธารณะ แบบให้เปล่า

5.ชื่อโครงการ พัฒนาสมรรถนะซุปเปอร์อสม. ที่ปฏิบัติงานบนพื้นที่สูง
ประเภทการบริการวิชาการ แบบสาธารณะ แบบให้เปล่า

6.ชื่อโครงการ พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนตำบลหลักหก
ประเภทการบริการวิชาการ แบบสาธารณะ แบบให้เปล่า

7.ชื่อโครงการ การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง (Palliative care)
ประเภทการบริการวิชาการ แบบสาธารณะ แบบให้เปล่า

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© RSU NURSE. All Rights Reserved.