ปณิธานของคณะพยาบาลศาสตร์

 

สร้างสรรค์สังคมด้วยการผลิตพยาบาลที่รอบรู้ในการงานและชีวิต

 

วิสัยทัศน์ของคณะพยาบาลศาสตร์

 

เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศที่ผลิตพยาบาลที่ได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศ

Vision: To be the country's leading institute of high standard nursing education, high-impact research, and innovation that prepare the graduates well to provide health for all and address healthcare’s challenges.

 

พันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อดูแลสุขภาพประชาชน โดยการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ รวมทั้งการวิจัย การบริการวิชาการและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศ

The mission of the School of Nursing, Rangsit University is to advance health for all through excellence in nursing education, research, academic services, and the maintenance of cultural arts that are responsive to the needs of communities, society, and the country.

 

RSU Core Values: ค่านิยมหลัก

 

1.ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) สะท้อนผ่านความเปิดกว้างต่อแนวคิดและรูปแบบการ แสดงออกใหม่ๆ มีความอยากที่จะพัฒนาสติปัญญา มีความเต็มใจและพร้อมที่จะรับความเสี่ยง และการมีจิต วิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ

2.การทำงานร่วมกัน (Collaboration) สะท้อนผ่านการทำงานร่วมกันในกลุ่มคณาจารย์ของ มหาวิทยาลัย ยินดีรับแนวคิดการเติบโตทางความคิด ที่มาจากภูมิหลังที่หลากหลายโดยการแบ่งปันความรู้และ ความเชี่ยวชาญเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม

3.การเชื่อมโยง (Connectivity) สะท้อนผ่านแนวทางของการเป็นสหวิทยาการของมหาวิทยาลัย เน้นการเชื่อมโยงกับภายนอกโดยใช้ความสามารถหรือแนวทางใหม่เพื่อสร้างนวัตกรรม

4.ความเห็นอกเห็นใจ (Compassion) สะท้อนผ่านการพัฒนาตนเองขององค์กร การมีส่วนร่วม จากความสามารถของแต่ละบุคคล และการรวมใจของบุคลากรที่มีความสามารถทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงภูมิหลังหรือตำแหน่ง

 

School of Nursing Ethical Core Values:
ค่านิยมจริยธรรม

 

R: Respect เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น เคารพ ให้เกียรติ มีอิสระในการตัดสินใจ

S: Sincerity ตรงไปตรงมา จริงใจ เชื่อถือได้

U: Uniqueness โดดเด่นในวิถีชีวิตของคนรังสิต ได้แก่ คิดสร้างสรรค์ (Creativity) ร่วมมือกันทำงาน (Collaboration) เชื่อมต่อ โยงใยสัมพันธ์ (Connectivity) และ เห็นอกเห็นใจ (Compassion)

 

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© RSU NURSE. All Rights Reserved.