กิจการนักศึกษา

พิธีประสาทปริญญา 2565
วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2565 โดยในปีนี้มีบัณฑิตพยาบาล สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 158 คน
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมบัณฑิตคืนสู่เหย้า
วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรม "บัณฑิตคืนสู่เหย้า" เพื่อเป็นการต้อนรับและแสดงความยินดีแก่บัณฑิต เนื่องในโอกาสที่กลับมา มหาวิทยาัลรังสิต เพื่อเตรียมตัวเข้าพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2565 โดยมี ผศ.ดร.อำภาพร นามวงศ์พรหม คณบดีคณพยาบาลศาสตร์ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี อีกทั้งยังการอำนวยการฝึกซ้อมขั้นตอนการเข้าพิธีประสาทปริญญา โดยทีมคณาจารย์ และนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 ช่วยดูแลอย่างใกล้ชิด รวมไปถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้มีส่วนร่วมต้อนรับการกลับมาของพี่บัณฑิตอย่างอบอุ่น
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการขึ้นฝึกปฏิบัติ
วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ทีมอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 2 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาพยาบาล ในกลุ่มนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านบุคลิกภาพ การใช้ชีวิต เป็นการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ซึ่งเป็นวิชาปฏิบัติการพยาบาลวิชาแรกที่ก้าวเข้าสู่การปฏิบัติเชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติการพยาบาล การเคารพสิทธิผู้ป่วย และส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาล โดยมีการบรรยายจาก ดร.ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์ ผู้อำนวยก
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2565 จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างความมั่นใจ และเสริม Soft skill ให้กับนักศึกษา โดยเริ่มในกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ในกิจกรรมมีการบรรยายการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อ "Personal Color Test" ค้นหาสีที่ใช่เพื่อคุณคนใหม่ ก้าวสู่ความมั่นใจในแบบคุณ เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร Digital Multumedia
อ่านเพิ่มเติม

ค่าย Yamaah kids (ค่ายพัฒนาเยาวชน) ครั้งที่ 2
วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 ผู้แทนอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2-3 เข้าร่วมจัดค่าย Yamaah kids 1 day (ค่ายพัฒนาเยาวชน) ครั้งที่ 2 นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากกิจกรรมในบทบาทการเป็นพยาบาลมากขึ้น กิจกรรมในครั้งนี้ นักศึกษาได้ออกแบบกิจกรรม และเป็นหลักในการจัดกิจกรรมมากขึ้น ร่วมปฏิบัติงานฝ่านคัดกรองและปฐมพยาบาลของค่าย ร่วมกับพี่พยาบาลห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ณ ลานกิจกรรม Barakat-lunla land ซึ่งจัดโดย มูลนิธิอิสลามทอล์ค, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
อ่านเพิ่มเติม

Open House 2022
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 และวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ทีมคณะพยาบาลศาสตร์ ให้การดูแลน้องๆ ที่สนใจมาเยี่ยมชมกิจกรรม Open House 2022 โดยมีการจัด Workshop ให้น้องๆ ได้รับประสบการณ์ตรง ณ ศูนย์การเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเรียน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ 2565)
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.อำภาพร นามวงศ์พรหม คณบดีคณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่นและทำความรู้จักกับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ 2565) ในกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเริ่มเรียน ณ ศาลากวนอิม มหาวิทยาลัยรังสิต
อ่านเพิ่มเติม

ค่าย Yamaah kids (ค่ายพัฒนาเยาวชน)
วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ผู้แทนอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมจัดค่าย Yamaah kids (ค่ายพัฒนาเยาวชน) โดยเป็นฝ่ายปกครองและปฐมพยาบาลของค่าย ณ ลานกิจกรรม Barakat-lunla land ซึ่งจัดโดย มูลนิธิอิสลามทอล์ค, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2565
วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© CHANG123. All Rights Reserved.