คณบดีคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ละออ หุตางกูร
La-or Hutangkoon RN, M.Ed., Assoc. Professor
วาระการดำรงตำแหน่ง

พ.ศ. 2529 – 2534 (ค.ศ. 1986 – 1991)
คณบดีผู้ก่อตั้ง (Founder, Dean Emeritus)

 

  พ.ศ. 2487 (ค.ศ. 1944)

อนุปริญญาการพยาบาลและผดุงครรภ์ 
โรงเรียนพยาบาลและผดุงครรภ์
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

พ.ศ. 2501 (ค.ศ.1958)

Bachelor of Science (Nursing) (B.S.)
Wayne State University, USA

พ.ศ. 2508 (ค.ศ.1965)

Master of Education (M.Ed.)
Columbia University, USA 

 

 

คณบดีคนที่ 2

ดร.วรรณวิไล จันทราภา
Vunvilai Chandrabha RN, PhD.
วาระการดำรงตำแหน่ง

พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991)
คณบดี (Dean) 

  พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) 

ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย
โรงเรียนพยาบาลและผดุงครรภ์ โรงพยาบาลหญิง

พ.ศ. 2505 (ค.ศ. 1962)

Bachelor of Science (Nursing)
University of Pittsburgh, USA

พ.ศ. 2507 (ค.ศ. 1964)

Master of Art (Nursing)
 Columbia University, USA
 Master of Nursing
 University of Pittsburgh, USA

พ.ศ. 2518 (ค.ศ.1975)

Ph.D (Nursing)
University of Pittsburgh, USA

คณบดีคนที่ 3

อาจารย์ อรวรรณ อุทัยเสน
Oravonna Utaisen, RN
วาระการดำรงตำแหน่ง

พ.ศ. 2535 – 2541 (ค.ศ. 1992 – 1998)
คณบดี, คณบดีกิตติคุณ (Dean, Dean Emeritus) 

  พ.ศ. 2494 (ค.ศ. 1951)  

ประกาศนียบัตรสาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์
วิทยาลัยสภากาชาดไทย

พ.ศ. 2495 (ค.ศ. 1952)

ประกาศนียบัตรสาขาการพยาบาล
St.Alfege’s Hospital, London

พ.ศ. 2502 (ค.ศ. 1959)

ประกาศนียบัตรการผดุงครรภ์
Westcotes Maternity Hospital, Leicester, UK

พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1970)

ปริญญาโททางการพยาบาล (MS in Nursing)
Indiana University, USA โดยได้รับทุนองค์การอนามัยโลก (WHO) 

คณบดีคนที่ 4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำภาพร นามวงศ์พรหม
Ampaporn Namvongprom, RN, Ph.D, Assist. Professor
วาระการดำรงตำแหน่ง

พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน (ค.ศ. 1998 – Present)
คณบดี, คณบดีบริหาร (Dean, Executive Dean) 

  พ.ศ. 2519 (ค.ศ. 1976)

วท.บ. (พยาบาล)
ประกาศนียบัตรการผดุงครรภ์ ชั้น 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980)

วท.ม. (พยาบาลศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986)

Advanced Medical-Surgical Nursing,
Wellington Polytechnic School of Nursing, New Zealand

พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996)

Ph.D. (Nursing)
 The University of Texas at Austin, USA

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us



© CHANG123. All Rights Reserved.