สถานที่ฝึก/แหล่งฝึกภาคปฏิบัติและบริการวิชาการ

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลสิงห์บุรี สถาบันบำราศนราดูร  โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลธัญบุรี Mmk CpjJwWHV

บริการวิชาการ/วิจัย/สร้างสรรค์และนวัตกรรม

ราชพฤกษ์ไตเทียม วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี CpjJwWHV

ความร่วมมือกับต่างประเทศ

คลินิกเวชกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต Malmö University, Sweden Mälardalens University, Sweden Turku University of Applied Sciences, Finland South-Eastern Finland University of Applied Sciences, Finland Savonia University of Applied Sciences, Finland Vaasa University of Applied Sciences, Finland Lithuanian University of Health Sciences, Lithuania Komatsu University, Japan CpjJwWHV

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© CHANG123. All Rights Reserved.