กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการขึ้นฝึกปฏิบัติ

 
วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ทีมอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 2 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาพยาบาล ในกลุ่มนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านบุคลิกภาพ การใช้ชีวิต เป็นการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ซึ่งเป็นวิชาปฏิบัติการพยาบาลวิชาแรกที่ก้าวเข้าสู่การปฏิบัติเชิงวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติการพยาบาล การเคารพสิทธิผู้ป่วย และส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาล โดยมีการบรรยายจาก ดร.ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์ ผู้อำนวยก

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© CHANG123. All Rights Reserved.