หลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติการบำบัดทดแทนไต

  ชื่อประกาศนียบัตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติการบำบัดทดแทน
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติการบำบัดทดแทน
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Certificate of Nursing Practitioner in Renal Replacement Therapy (Hemodialysis)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย): -
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): -

 


ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© RSU NURSE. All Rights Reserved.