ผลงานวิชาการ

   
ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นวรัตน์ โกมลวิภาต
Name-Lastname Nawarut Komolwipart
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล nawarut.k@rsu.ac.th
ปริญญาตรี พย.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต, 2534
ปริญญาโท พย.ม. (การจัดการการพยาบาล) มหาวิทยาลัยรังสิต, 2553
ปริญญาเอก -


1

ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน, นวรัตน์ โกมลวิภาต, และ สุนิษา เชือกทอง. (2565). การพัฒนาและประสิทธิผลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่อง การสวนปัสสาวะ ชนิดคาสายสวนในเพศหญิงสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยรังสิต. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 40(2), 45-54. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/254996


2

นวรัตน์ โกมลวิภาต, และ ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน. (2565). ประสิทธิผลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การสวนปัสสาวะชนิดคาสายสวนในเพศชายสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 รายวิชาการพยาบาลพื้นฐาน. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 42(2), 62-72. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/nur-psu/article/view/256368


3

นวรัตน์ โกมลวิภาต, และ น้ำอ้อย ภักดีวงศ์. (2561). เปรียบเทียบ ความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพ และการรับรู้ความสามารถ ตนเองของนักศึกษาหญิงระหว่างกลุ่มที่ตรวจและไม่ตรวจเต้านม ด้วยตนเอง. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 38(4), 68-78. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/nur-psu/article/view/163899


4

น้ำอ้อย ภักดีวงศ์, และ นวรัตน์ โกมลวิภาต. (2561). ความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพ การรับรู้ความสามารถตนเองและพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของนักศึกษาหญิงที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง. วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 7(1), 57-70. http://www.journals.apheit.org/index.php?id=178


 

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© CHANG123. All Rights Reserved.