ผลงานวิชาการ

   
ชื่อ-นามสกุล รองศาสตราจารย์ ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน
Name-Lastname Prangtip Ucharattana
ตำแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์
อีเมล prangtip.u@rsu.ac.th
ปริญญาตรี วท.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2520
ปริญญาโท ค.ม. (บริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526
ปริญญาเอก -


1

ปราณี ทัดศรี, ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน, ขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ, จุฬาลักษณ์ อินทะนิล, และ กันยนา มีสารภี. (2566). ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้สุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นความดันโลหิตสูง. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท., 5(1), e3021. https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/3021


2

ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน, ปราณี ทัดศรี, และ ดวงนภา บุญส่ง. (2565). ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาพยาบาล. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 42(3), 14-24. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/nur-psu/article/view/257630


3

ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน, นวรัตน์ โกมลวิภาต, และ สุนิษา เชือกทอง. (2565). การพัฒนาและประสิทธิผลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่อง การสวนปัสสาวะ ชนิดคาสายสวนในเพศหญิงสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยรังสิต. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 40(2), 45-54. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/254996


4

นวรัตน์ โกมลวิภาต, และ ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน. (2565). ประสิทธิผลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การสวนปัสสาวะชนิดคาสายสวนในเพศชายสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 รายวิชาการพยาบาลพื้นฐาน. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 42(2), 62-72. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/nur-psu/article/view/256368


5

สำราญ เจือจันทร์, ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน, ปภาวรินทร์ วังดี, และ ราตรี ทองยู. (2564). ความสามารถของพยาบาลในการประเมินและจัดการอาการปวดในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 39(3), 32-41. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/249978


 

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© CHANG123. All Rights Reserved.