ผลงานวิชาการ

   
ชื่อ-นามสกุล ว่าที่ร้อยตำรวจเอกหญิง ดร. ปาริชาติ เทวพิทักษ์
Name-Lastname Parichart Tewapitak
ตำแหน่งวิชาการ -
อีเมล parichart.t@rsu.ac.th
ปริญญาตรี พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ, 2532
ปริญญาโท กำลังศึกษาต่อ พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) มหาวิทยาลัยรังสิต
ปริญญาเอก -


1

ขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ, รัชนี นามจันทรา, น้ำอ้อย ภักดีวงศ์, วารินทร์ บินโฮเซ็น, ปาริชาติ เทวพิทักษ์, และ ภัทรวดี ผลโภค. (2566). ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดของบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก, 34(2), 99-113. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalthaicvtnurse/article/view/264389


2

ไพลิน แช่มเจริญ, ภัทรวดี ผลโภค, และ ปาริชาติ เทวพิทักษ์. (2566). ผลลัพธ์การคลอดของสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท., 5(3), e3231. https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/3231


3

ปาริชาติ เทวพิทักษ์, และ ภัทรวดี ผลโภค. (2564). ผลของการกดมดลูกส่วนล่างหลังทำคลอดรกด้วยวิธี Modified Crede’ ต่อการสูญเสียเลือดของมารดาหลังคลอด. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 15(3), 158-169. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/248814


4

ปาริชาติ เทวพิทักษ์. (2562). การจัดการตนเองในสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวาน. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 42(1), 130-139. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/101340


 

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© CHANG123. All Rights Reserved.