ผลงานวิชาการ

   
ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนพร ชาติชำนิ
Name-Lastname Manaporn Chatchumni
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อีเมล manaporn@rsu.ac.th
ปริญญาตรี พย.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต, 2540
ปริญญาโท พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยรังสิต, 2549
ปริญญาเอก Ph.D. (Care Sciences) Malardalen University, Sweden, 2016


1

Atthayasai J., Chatchumni M., Eriksson, H., &Mazaheri, M. (2566). Surgical Nurses’ Perceptions of Strategies to Enhance Pain Management Proficiency: A Qualitative Study. Nursing Reports, 13(2), 923-933. https://doi.org/10.3390/nursrep13020081


2

บุญเรือน ชุ่มแจ่ม, พิชญพันธุ์ จันทระ, มนพร ชาติชำนิ, และ อวตี เตชะแก้ว. (2566). การพัฒนาระบบการจัดการดูแลผู้ป่วยแบบรายกรณี ในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาภาวะสมองขาดเลือดเฉียบพลัน. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี, 6(2), 112-131. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/pck/article/view/264710


3

มนพร ชาติชำนิ, อนันตศักดิ์ วงศ์กำแหง, สิทธิกร สายวุฒิกุล, ศุภรัตน์ แป้นโพธิ์กลาง, แสงรวี มณีศรี, ณัฐพล ยุวนิช, ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ, และ อนุชิต นิรภัย. (2566). การพัฒนาระบบบันทึกและติดตามผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK). วารสารสถาบันบำราศนราดูร, 17(2), 72-83. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bamrasjournal/article/view/254951


4

มนพร ชาติชำนิ, และ นิภาดา ธารีเพียร. (2565). การพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต.


5

Chatchumni M., Maneesri S., &Yongsiriwit, K. (2565). Performance of the Simple Clinical Score (SCS) and the Rapid Emergency Medicine Score (REMS) to predict severity level and mortality rate among patients with sepsis in the emergency department. Australasian Emergency Care, 25(2), 121-125. https://doi.org/10.1016/j.auec.2021.09.002


6

รพีพรรณ นาคบุุบผา, มนพร ชาติชำนิ, และ ไพลิน ถึงถิ่่น. (2564). บทบาทพยาบาลการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุุขภาพในกลุ่มวัยรุ่นที่่ตั้งครรภ์. วารสารสถาบันบำราศนราดูร, 15(3), 184-194. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bamrasjournal/article/view/241441


7

มนพร ชาติชำนิ, และ ศศิพินทุ์ ศุภมนตรี บัวพล. (2564). ความแตกต่างของหน้ากากผ้า: หน้ากากผ้าป้องกันการแพร่กระจายของการติเชื้อระบบทางเดินหายใจหรือไม่. วารสารสถาบันบำราศนราดูร, 15(1), 60-70. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bamrasjournal/article/view/240819


8

ณัฐพล ยุวนิช, มนพร ชาติชำนิ, และ นิพาดา ลัทธิธนธรรม. (2564). แนวปฏิบัติการจัดการความปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้องมีผลต่อระดับความปวด: การทบทวนวรรณกรรมเชิงบูรณาการ. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี, 4(3), 135-151. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/pck/article/view/250402


9

มนพร ชาติชำนิ. (2563). บทบาทพยาบาลในการจัดการความปวดหลังผ่าตัด. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี, 3(1), 1-13. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/pck/article/view/239963


10

Chatchumni M., Eriksson, H.., &Mazaheri, M.. (2563). A Scoping Review of Pain Management Education Programs (PMEPs): Do They Prepare Nurses to Deal with Patients’ Postoperative Pain?. Pain Research and Management, 2020, 1-7. https://doi.org/10.1155/2020/4062493


11

โสน เรืองมั่นคง, ทองเปลว ชมจันทร์, สัญญา โพธิ์งาม, และ มนพร ชาติชำนิ. (2563). การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลอย่างต่อเนื่องโรงพยาบาลสิงห์บุรี. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 50(3), 338-351. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jph/article/view/243443


12

สัญญา โพธิ์งาม, และ มนพร ชาติชำนิ. (2563). การศึกษาการเกิดภาวะแทรกซ้อน ระดับความปวด จำนวนวันนอน และค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดช่องท้อง โรงพยาบาลสิงห์บุรี. วารสารพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี, 3(3), 49-63. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/pck/article/view/244754


13

Chatchumni M., Namvongprom A., Eriksson, H.., &Mazaheri, M. . (2562). Exploring the different management structures in nurses responses and treating of patients’ postoperative pain: A qualitative triangulation study. Electronic Physician, 11(2), 7536-7543. http://dx.doi.org/10.19082/7536


14

นิภาดา ธารีเพียร, ฐิตินันท์ วัฒนชัย, และ มนพร ชาติชำนิ. (2562). ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 37(1), 70-79. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/181737


15

Chatchumni M., Namvongprom A., Eriksson, H.., &Mazaheri, M.. (2561). Engagement and availability in shaping nurses’ management of postoperative pain: a qualitative study. Electronic Physician, 10(8), 7235-7242. 10.19082/7235


 

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© CHANG123. All Rights Reserved.