ผลงานวิชาการ

   
ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชนี นามจันทรา
Name-Lastname Rachanee Namjuntra
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อีเมล rachanee.n@rsu.ac.th
ปริญญาตรี วท.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2523
ปริญญาโท วท.ม. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535
ปริญญาเอก พย.ด. มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546


1

ขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ, รัชนี นามจันทรา, น้ำอ้อย ภักดีวงศ์, วารินทร์ บินโฮเซ็น, ปาริชาติ เทวพิทักษ์, และ ภัทรวดี ผลโภค. (2566). ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดของบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก, 34(2), 99-113. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalthaicvtnurse/article/view/264389


2

ยุวดี ประเสริฐ, และ รัชนี นามจันทรา. (2566). ผลของโปรแกรมการควบคุมตนเองผ่านสื่อแอปพลิเคชั่นไลน์ต่อ ความวิตกกังวล พฤติกรรมความร่วมมือ และระยะเวลาในการตรวจของผู้ป่วยที่ได้รับการส่องกล้องหลอดลม. วารสารโรคหัวใจและทรวงอก, 34(1), 57-73. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalthaicvtnurse/article/view/259855


3

ชนิดา พุทธเมธา, รัชนี นามจันทรา, และ ขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ. (2565). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ แรงสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดในบุคลากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก, 33(1), 183-200. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalthaicvtnurse/article/view/252048


4

ศิริพร ชุนฉาย, นพนัฐ จำปาเทศ, กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม, รัชนี นามจันทรา, และ อภิรัตน์ อำภามณี. (2565). ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ.2ส. ของผู้ป่วยโรคเบาหวานร่วมกับโรคความดันโลหิตสูง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล, 38(2), 235-245. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/249087


5

Sirikulchayanonta, C., Sirikulchayanonta, V., Suriyaprom, K., &Namjuntra R. (2565). Changing trends of obesity and lipid profiles among Bangkok school children after comprehensive management of the bright and healthy Thai kid project. BMC Public Health, 22, 1-10. https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-022-13712-w


6

ศุภลักษณ์ ทองขาว, นิภา กิมสูงเนิน, และ รัชนี นามจันทรา. (2564). ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ วัยผู้ใหญ่ตอนต้น. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก, 32(2), 73-88. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalthaicvtnurse/article/view/244289


7

สกุณ พานิชเจริญนาน, บุญทิพย์ สิริธรังสี, จอนผะจง เพ็งจาด, และ รัชนี นามจันทรา. (2564). รูปแบบการจัดการการดูแลตนเองสำหรับพระภิกษุที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม. วารสารพุทธมัคค์, 6(2), 1-13. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/244586


8

สำราญ เจือจันทร์, รัชนี นามจันทรา, และ อำภาพร นามวงศ์พรหม. (2564). ความสามารถของพยาบาลในการประเมินและจัดการอาการในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 29(1), 25-36. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/250237


9

พัชรินทร์ เชื่อมทอง, นิภา กิมสูงเนิน, และ รัชนี นามจันทรา. (2563). ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับน้ำตาลสะสมในเลือด ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 43(1), 78-86. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/185628


10

พรภิมล กรกฎกำจร, รัชนี นามจันทรา, และ ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช. (2563). ความรู้ ความเสี่ยงต่อกลุ่มอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน และพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในเขตอำเภอเมืองเชียงราย. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก, 31(1), 46-61. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalthaicvtnurse/article/view/243979


11

อาณัติ วรรณะ, นิภา กิมสูงเนิน, และ รัชนี นามจันทรา. (2563). การรับรู้และการจัดการเมื่อมีสัญญาณเตือนในผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท., 2(1), 30-44. https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/1250


12

พรนภา วงศ์ธรรมดี, รัชนี นามจันทรา, และ วารินทร์ บินโฮเซ็น. (2562). คุณภาพการจัดการดูแลผู้ที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดที่หน่วยงานอายุรกรรม. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท., 1(1), 33-49. https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/1267


13

ศุภานัน ก้อนจันทร์ , และ รัชนี นามจันทรา. (2562). ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการความปวดและการฟื้นฟูสภาพ ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, 25(3), 64-77. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/CUTJ/article/view/188216


14

รัชนีวรรณ คูตระกูล, พิชญพันธุ์ จันทระ, พัชรี ยิ้มแย้ม, และ รัชนี นามจันทรา. (2562). การพัฒนารูปแบบการนิเทศทางคลินิกการพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มอาการติดเชื้อในกระแสเลือดชนิดรุนแรง. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก, 30(2), 193-209. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalthaicvtnurse/article/view/240349


15

ชาญชัย อาจสอน, รัชนี นามจันทรา, และ นิภา กิมสูงเนิน. (2561). คุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี สถาบันบำราศนราดูร. วารสารควบคุมโรค, 44(3), 282-292. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/DCJ/article/view/148036


16

รัตนา เสือสุ่ม, และ รัชนี นามจันทรา. (2561). ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนในการควบคุมน้ำ ต่อพฤติกรรมการควบคุมน้ำ และการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักตัว ในผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย, 11(2), 188-203. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/trcnj/article/view/164313


17

มณท์ธภัชรด์ สุนทรกุลวงศ์, นิภา กิมสูงเนิน, และ รัชนี นามจันทรา. (2561). คุณภาพการจัดการความปวดหลังผ่าตัด ในสตรีหลังผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง ที่ได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 41(4), 96-104. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/155630


18

วรรณภา ศรีหาบรรดิษฐ์, นิภา กิมสูงเนิน, และ รัชนี นามจันทรา. (2561). ความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และปัจจัยทำนายความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง. ในเอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561, , 3180-3191.


 

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© CHANG123. All Rights Reserved.