ผลงานวิชาการ

   
ชื่อ-นามสกุล ดร. วัชรินทร์ วุฒิรณฤทธิ์
Name-Lastname Vatcharin Wuthironnarith
ตำแหน่งวิชาการ -
อีเมล vatcharin@rsu.ac.th
ปริญญาตรี พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, 2532
ปริญญาโท พย.ม. (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ปริญญาเอก พย.ด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557


1

เพชรไพลิน พิบูลนิธิเกษม, โกสุม เศรษฐาวงศ์, วัชรินทร์ วุฒิรณฤทธิ์, ฐิติชญาน์ ปิยภัทรธนัสไชย, และ วราภรณ์ ศิริธรรมานุกุล. (2565). ภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลต่อกระบวนการเรียนการสอน. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 16(2), 206-213. https://jrtl.rsu.ac.th/volume/16/number/2/article/327


2

พรพิมล เลิศพานิช, ภัทรานิษฐ์ เมธีพิสิษฐ์, วัชรินทร์ วุฒิรณฤทธิ์, ศุภรัตน์ แป้นโพธิ์กลาง, และ อำภาพร นามวงศ์พรหม. (2564). ความสัมพันธ์ของความรุนแรงของอาการที่พบบ่อยทางคลินิกกับความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 41(3), 1-12. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/nur-psu/article/view/202016


3

เบญจมาศ ปรีชาคุณ, วัชรินทร์ วุฒิรณฤทธิ์, อำภาพร นามวงศ์พรหม, สุชาวดี รุ่งแจ้ง, กชพร เอี่ยมสกุล, ศุภรัตน์ แป้นโพธิ์กลาง, และ ศศิพินทุ์ ศุภมนตรี บัวพล. (2563). ความสุขใจและความเหนื่อยล้าในการดูแลผู้ป่วยของพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท., 2(2) , 53-67. https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/1654


 

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© CHANG123. All Rights Reserved.