ผลงานวิชาการ

   
ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วารินทร์ บินโฮเซ็น
Name-Lastname Varin Binhosen
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อีเมล varin.b@rsu.ac.th
ปริญญาตรี วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527
ปริญญาโท วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
ปริญญาเอก พย.ด. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546


1

ขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ, รัชนี นามจันทรา, น้ำอ้อย ภักดีวงศ์, วารินทร์ บินโฮเซ็น, ปาริชาติ เทวพิทักษ์, และ ภัทรวดี ผลโภค. (2566). ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดของบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก, 34(2), 99-113. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalthaicvtnurse/article/view/264389


2

นภัสกรณ์ วิทูรเมธา, วารินทร์ บินโฮเซ็น, และ วิลาวรรณ เทียนทอง. (2565). พฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 16(1), 83-101. https://jrtl.rsu.ac.th/volume/16/number/1/article/305


3

วารินทร์ บินโฮเซ็น, น้ำอ้อย ภักดีวงศ์, ขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ, และ วันเพ็ญ ชำนาญธรรม. (2565). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 ของนักศึกษาพยาบาล. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 16(2), 86-98. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/255138


4

อังศินันท์ พรมนิมิตร, น้ำอ้อย ภักดีวงศ์, และ วารินทร์ บินโฮเซ็น. (2565). การศึกษาความเป็นไปได้ของแอปพลิเคชันการจัดการอาการ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับเคมีบำบัด. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 30(2), 40-52. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/256364


5

ศิริวรรณ พายพัตร, น้ำอ้อย ภักดีวงศ์, และ วารินทร์ บินโฮเซ็น. (2564). ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนกับพฤติกรรมการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท., 3(2), 22-36. https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/2623


6

วารินทร์ บินโฮเซ็น, และ นภัสกรณ์ วิทูรเมธา. (2564). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับพัฒนาการทางจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลที่มีประสบการณ์ทางคลินิก. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท., 3(3), 1-19. https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/2686


7

กันร์ติชา เขียดน้อย, น้ำอ้อย ภักดีวงศ์, และ วารินทร์ บินโฮเซ็น. (2563). ความรู้ พฤติกรรมการเตรียม และความสะอาดของลำไส้ใหญ่ในผู้ที่เข้ารับการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 38(4), 93-101. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/245499


8

พรนภา วงศ์ธรรมดี, รัชนี นามจันทรา, และ วารินทร์ บินโฮเซ็น. (2562). คุณภาพการจัดการดูแลผู้ที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดที่หน่วยงานอายุรกรรม. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท., 1(1), 33-49. https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/1267


9

ศุภสวัสดิ์ พิลาภ, วารินทร์ บินโฮเซ็น, และ น้ำอ้อย ภักดีวงศ์. (2562). ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนในการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ระยะที่ 1 ต่อสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 37(3), 192-200. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/219756


10

มานะ ปัจจะแก้ว, วารินทร์ บินโฮเซ็น, และ น้ำอ้อย ภักดีวงศ์. (2561). ปัจจัยทำนายผลลัพธ์ของการถอดท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลสิงห์บุรี. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 37(1), 108-117. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/181784


11

กนกวรรณ สว่างศรี, วารินทร์ บินโฮเซ็น, และ น้ำอ้อย ภักดีวงศ์. (2561). กระบวนการและผลลัพธ์การจัดการความปวดในผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมหัวใจ. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก, 29(1), 84-95. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalthaicvtnurse/article/view/148173


 

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© CHANG123. All Rights Reserved.