ผลงานวิชาการ

   
ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิลาวัลย์ อุดมการเกษตร
Name-Lastname Wilawan Udomkankaset
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล wilawan.u@rsu.ac.th
ปริญญาตรี พย.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548
ปริญญาโท พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552
ปริญญาเอก -


1

วิมลรัตน์ บุญเสถียร, ปราณี ทัดศรี, และ วิลาวัลย์ อุดมการเกษตร. (2566). รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะซุปเปอร์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่ปฏิบัติงานบนพื้นที่สูง. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 16(4), 116-133. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/264751


2

วิมลรัตน์ บุญเสถียร, และ วิลาวัลย์ อุดมการเกษตร. (2564). ความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่อาศัยในชุมชน จังหวัดปทุมธานี: ความแตกต่างระหว่างเพศ. วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 22(43), 48-59. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nursingsiamjournal/article/view/252552


3

วิลาวัลย์ อุดมการเกษตร. (2563). การพยาบาลบุคคลที่มีภาวะช็อก. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต.


 

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© CHANG123. All Rights Reserved.