ผลงานวิชาการ

   
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ ศุภรัตน์ แป้นโพธิ์กลาง
Name-Lastname Suparat Panpoklang
ตำแหน่งวิชาการ -
อีเมล suparat.p@rsu.ac.th
ปริญญาตรี พย.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต, 2545
ปริญญาโท พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555
ปริญญาเอก -


1

มณฑิรา เหมือนจันทร์, ดวงนภา บุญส่ง, ศุภรัตน์ แป้นโพธิ์กลาง, แสงรวี มณีศรี, และ อนันตศักดิ์ วงศ์กำแหง. (2566). การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงที่มีแผลกดทับที่บ้าน: กรณีศึกษา. วารสารโรงพยาบาลสิงห์บุรี, 32(2), C1-11. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/shj/article/view/263089


2

Saiwutthikul, S, และ ศุภรัตน์ แป้นโพธิ์กลาง. (2566). The Relationship between Health Literacy, Prevention Behaviors, and COVID-19 Infection among Industrial Workers in Chachoengsao Province, Thailand.. Thai Journal of Public Health, 53(1), 349-364. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jph/article/view/258725


3

มนพร ชาติชำนิ, อนันตศักดิ์ วงศ์กำแหง, สิทธิกร สายวุฒิกุล, ศุภรัตน์ แป้นโพธิ์กลาง, แสงรวี มณีศรี, ณัฐพล ยุวนิช, ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ, และ อนุชิต นิรภัย. (2566). การพัฒนาระบบบันทึกและติดตามผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK). วารสารสถาบันบำราศนราดูร, 17(2), 72-83. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bamrasjournal/article/view/254951


4

นิภา กิมสูงเนิน, และ ศุภรัตน์ แป้นโพธิ์กลาง. (2565). การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการพัฒนาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยรังสิต. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 16(2), 73-87. https://jrtl.rsu.ac.th/volume/16/number/2/article/318


5

ฐิติชญาน์ ปิยภัทรธนัสไชย, และ ศุภรัตน์ แป้นโพธิ์กลาง. (2565). ปัจจัยทำนายพลังสุขภาพจิตในผู้สูงอายุที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ใช้บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพูน 2 อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล, 38(2), 111-122. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/249245


6

พรพิมล เลิศพานิช, ภัทรานิษฐ์ เมธีพิสิษฐ์, วัชรินทร์ วุฒิรณฤทธิ์, ศุภรัตน์ แป้นโพธิ์กลาง, และ อำภาพร นามวงศ์พรหม. (2564). ความสัมพันธ์ของความรุนแรงของอาการที่พบบ่อยทางคลินิกกับความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 41(3), 1-12. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/nur-psu/article/view/202016


7

สาวิตรี สุราทะโก, เบญจมาศ ปรีชาคุณ, อำภาพร นามวงศ์พรหม, ธนัญญา ยอดยิ่ง, ธนัชพร ปรางจันทร์, น้ำอ้อย ภักดีวงศ์, และ ศุภรัตน์ แป้นโพธิ์กลาง. (2564). ความต้องการและการได้รับความรู้และการสนับสนุนของผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามและญาติผู้ดูแล. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 44(2), 109-120. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/242999


8

ฐิติชญาน์ ปิยภัทรธนัสไชย, และ ศุภรัตน์ แป้นโพธิ์กลาง. (2564). พลังสุขภาพจิตและความเครียดของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล, 37(1), 240-251. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/249299


9

เบญจมาศ ปรีชาคุณ, วัชรินทร์ วุฒิรณฤทธิ์, อำภาพร นามวงศ์พรหม, สุชาวดี รุ่งแจ้ง, กชพร เอี่ยมสกุล, ศุภรัตน์ แป้นโพธิ์กลาง, และ ศศิพินทุ์ ศุภมนตรี บัวพล. (2563). ความสุขใจและความเหนื่อยล้าในการดูแลผู้ป่วยของพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท., 2(2) , 53-67. https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/1654


 

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© CHANG123. All Rights Reserved.