ผลงานวิชาการ

   
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ จุฬา ยันตพร
Name-Lastname Chula Yantaporn
ตำแหน่งวิชาการ -
อีเมล chula.y@rsu.ac.th
ปริญญาตรี พย.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524
ปริญญาโท พย.ม. (การจัดการการพยาบาล) มหาวิทยาลัยรังสิต, 2555
ปริญญาเอก -


1

วิมลวัลย์ วโรฬาร, ธนัสมัญญ์ เหลืองกิตติก้อง, และ จุฬา ยันตพร. (2566). การส่งเสริมพัฒนาการทารกเกิดก่อนกำหนดในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด: แนวทางการดูแลและดัชนีชี้วัดการพยาบาล. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท., 5(1), e2896. https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/2896


2

นิภา กิมสูงเนิน, โกสุม เศรษฐาวงศ์, ปราณี บุญญา, จุฬา ยันตพร, และ นงนุช เดชจบ. (2566). พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท., 5(2), e3208. https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/3208


3

นิภา กิมสูงเนิน, สุวรีย์ เพชรแต่ง, และ จุฬา ยันตพร. (2561). รูปแบบการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยรังสิต. วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 24(1), 5-14. https://apheit.bu.ac.th/index.php?id=180


 

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© CHANG123. All Rights Reserved.