ผลงานวิชาการ

   
ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำภาพร นามวงศ์พรหม
Name-Lastname Ampaporn Namvongprom
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อีเมล ampaporn@rsu.ac.th
ปริญญาตรี วท.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2519
ปริญญาโท วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2523
ปริญญาเอก Ph.D. (Nursing) The University of Texas at Austin, USA, 1996


1

อัชฌาณัฐ วังโสม, อุษา วงษ์อนันต์, ประไพ ผลอิน, อำภาพร นามวงศ์พรหม, และ น้ำอ้อย ภักดีวงศ์. (2564). ปัจจัยทำนายการเกิดภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำของผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย. วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.), 10(2), 10-22. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/apheitoffice_science/article/view/251577


2

พรพิมล เลิศพานิช, ภัทรานิษฐ์ เมธีพิสิษฐ์, วัชรินทร์ วุฒิรณฤทธิ์, ศุภรัตน์ แป้นโพธิ์กลาง, และ อำภาพร นามวงศ์พรหม. (2564). ความสัมพันธ์ของความรุนแรงของอาการที่พบบ่อยทางคลินิกกับความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 41(3), 1-12. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/nur-psu/article/view/202016


3

สำราญ เจือจันทร์, รัชนี นามจันทรา, และ อำภาพร นามวงศ์พรหม. (2564). ความสามารถของพยาบาลในการประเมินและจัดการอาการในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 29(1), 25-36. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/250237


4

สาวิตรี สุราทะโก, เบญจมาศ ปรีชาคุณ, อำภาพร นามวงศ์พรหม, ธนัญญา ยอดยิ่ง, ธนัชพร ปรางจันทร์, น้ำอ้อย ภักดีวงศ์, และ ศุภรัตน์ แป้นโพธิ์กลาง. (2564). ความต้องการและการได้รับความรู้และการสนับสนุนของผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามและญาติผู้ดูแล. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 44(2), 109-120. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/242999


5

ทองเปลว ชมจันทร์, ปาริชาติ ลิ้มเจริญ, อำภาพร นามวงศ์พรหม, และ น้ำอ้อย ภักดีวงศ์. (2563). ผลของการใช้แนวปฏิบัติในการถอดท่อช่วยหายใจต่ออัตราความสำเร็จในการถอดท่อช่วยหายใจ และความพึงพอใจของพยาบาลในการใช้แนวปฏิบัติ. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท., 2(1), 58-76. https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/1564


6

เบญจมาศ ปรีชาคุณ, วัชรินทร์ วุฒิรณฤทธิ์, อำภาพร นามวงศ์พรหม, สุชาวดี รุ่งแจ้ง, กชพร เอี่ยมสกุล, ศุภรัตน์ แป้นโพธิ์กลาง, และ ศศิพินทุ์ ศุภมนตรี บัวพล. (2563). ความสุขใจและความเหนื่อยล้าในการดูแลผู้ป่วยของพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท., 2(2) , 53-67. https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/1654


7

นิตยา สุนทรานนท์, อำภาพร นามวงศ์พรหม, และ น้ำอ้อย ภักดีวงศ์. (2563). ความทุกข์ใจและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง ระยะลุกลามที่ได้รับเคมีบำบัด. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 40(1), 58-70. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/nur-psu/article/view/240698


8

สุรีพร มะณีรัตน์, อำภาพร นามวงศ์พรหม, และ น้ำอ้อย ภักดีวงศ์. (2562). ผลของการใช้แนวปฏิบัติในการป้องกันการเกิด Extravasation ต่อการเกิด Extravasation ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ, 13(1), 99-109. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/NurseNu/article/view/189246


9

รัตติยา ไชยชมพู, อำภาพร นามวงศ์พรหม, น้ำอ้อย ภักดีวงศ์, เบญจมาศ ปรีชาคุณ, และ ฐิติชญาน์ ปิยภัทรธนัสไชย. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของอาการกับความทุกข์ใจในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ, 13(4), 107-120. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/NurseNu/article/view/215437


10

Chatchumni M., Namvongprom A., Eriksson, H.., &Mazaheri, M. . (2562). Exploring the different management structures in nurses responses and treating of patients’ postoperative pain: A qualitative triangulation study. Electronic Physician, 11(2), 7536-7543. http://dx.doi.org/10.19082/7536


11

ธนัญญา ยอดยิ่ง, อำภาพร นามวงศ์พรหม, และ น้ำอ้อย ภักดีวงศ์. (2562). ความต้องการความรู้และการสนับสนุนของผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับเคมีบำบัด. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 42(4), 10-19. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/194008


12

ภัทรานิษฐ์ เมธีพิสิษฐ์, อำภาพร นามวงศ์พรหม, และ น้ำอ้อย ภักดีวงศ์. (2561). ผลลัพธ์และกระบวนการของการดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 41(1), 75-83.. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/100211


13

พวงทอง จินดากุล, อำภาพร นามวงศ์พรหม, และ น้ำอ้อย ภักดีวงศ์. (2561). ประสิทธิผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความสามารถในการดูแลตัวเอง การรับรู้ความรุนแรงของอาการข้างเคียงจากเคมีบำบัด และความวิตกกังวลในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแรกที่เข้ารับการรักษาเสริมด้วยเคมีบำบัด. วารสารโรคมะเร็ง, 38(3), 105-116. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/TCJ/article/view/242913


14

สุชาดา พุฒิเพ็ญ, อำภาพร นามวงศ์พรหม, และ น้ำอ้อย ภักดีวงศ์. (2561). ความสามารถในการดูแลตนเอง และการรับร้ความรุนแรงของอาการข้างเคียงของเคมีบําบัด ในผ้ป่วยมะเร็งลําไส้ใหญ่ และทวารหนักที่ได้รับโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้. ในเอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 , , 3204-3215.


15

จิรภา ปรารมภ์, อำภาพร นามวงศ์พรหม, อำภาพร นามวงศ์พรหม, และ น้ำอ้อย ภักดีวงศ์. (2561). ผลลัพธ์ของการใช้แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและจัดการท้องผูกในผ้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับประทานยากล่มโอปิออยด์ (OPIOIDS). ในเอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561, , 3192-3203.


16

จิรภา ปรารมภ์, อำภาพร นามวงศ์พรหม, อำภาพร นามวงศ์พรหม, และ น้ำอ้อย ภักดีวงศ์. (2561). ผลลัพธ์ของการใช้แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและจัดการท้องผูกในผ้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับประทานยากล่มโอปิออยด์ (OPIOIDS). ในเอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561, , 3192-3203.


17

รัชนีวรรณ คูตระกูล, วณิชชา เรืองศรี, อำภาพร นามวงศ์พรหม, และ พัชรี ยิ้มแย้ม. (2561). การพัฒนาระบบการจัดการความปวดในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 36(1), 189-197. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/127436


18

Chatchumni M., Namvongprom A., Eriksson, H.., &Mazaheri, M.. (2561). Engagement and availability in shaping nurses’ management of postoperative pain: a qualitative study. Electronic Physician, 10(8), 7235-7242. 10.19082/7235


19

บุษรัตน์ สีนวลแจ้ง, อำภาพร นามวงศ์พรหม, และ น้ำอ้อย ภักดีวงศ์. (2561). ความต้องการ การได้รับความรู้และการสนับสนุน และความพึงพอใจต่อความรู้และการสนับสนุนที่ได้รับของผู้ป่วยมะเร็งระยะแรก. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 41(1), 24-33. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/100524


 

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© CHANG123. All Rights Reserved.