ผลงานวิชาการ

   
ชื่อ-นามสกุล ดร. ณัฐพล ยุวนิช
Name-Lastname Nuttapol Yuwanich
ตำแหน่งวิชาการ -
อีเมล nuttapol.y@rsu.ac.th
ปริญญาตรี พย.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต, 2551
ปริญญาโท Master of Science (Caring Science with Specialization in Nursing) Malardalen University, Sweden, 2012
ปริญญาเอก Ph.D. (Care Science) Malardalen University, Sweden, 2014


1

มนพร ชาติชำนิ, อนันตศักดิ์ วงศ์กำแหง, สิทธิกร สายวุฒิกุล, ศุภรัตน์ แป้นโพธิ์กลาง, แสงรวี มณีศรี, ณัฐพล ยุวนิช, ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ, และ อนุชิต นิรภัย. (2566). การพัฒนาระบบบันทึกและติดตามผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK). วารสารสถาบันบำราศนราดูร, 17(2), 72-83. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bamrasjournal/article/view/254951


2

พิชญพันธุ์ จันทระ, สมพร ศรีทันดร, ฐิตินันท์ วัฒนะชัย, ณัฐพล ยุวนิช, กิตติศักดิ์ หมั่นเขตรกิจ, วรวรรณ สัมฤทธิ์มโนพร, และ นุชนารถ เขียนนุกูล. (2565). ผลการปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบมุ่งเป้าอย่างรวดเร็วใน 1 ชั่วโมงของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดชนิดรุนแรงที่เข้ารับการรักษาที่หน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี, 5(3), ุ68-82. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/pck/article/view/259217


3

ณัฐพล ยุวนิช, มนพร ชาติชำนิ, และ นิพาดา ลัทธิธนธรรม. (2564). แนวปฏิบัติการจัดการความปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้องมีผลต่อระดับความปวด: การทบทวนวรรณกรรมเชิงบูรณาการ. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี, 4(3), 135-151. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/pck/article/view/250402


4

Rosendahl S. ., Mattsson K.., &Yuwanich N. (2563). Cross-cultural perspectives on gerontology in nursing education – a qualitative study of nurse educators’ experiences. Gerontology & Geriatrics Education, 41(1), 109-120. https://doi.org/10.1080/02701960.2019.1645014


 

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© CHANG123. All Rights Reserved.