สาขา การพยาบาลอนามัยชุมชน

   
ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิมลรัตน์ บุญเสถียร
Name-Lastname Wimonrut Boonsatean
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อีเมล wimonrut.b@rsu.ac.th
ปริญญาตรี วท.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2529
ปริญญาโท วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกโรคติดเชื้อ, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534
ปริญญาเอก Ph.D. in Care Science, Malmo University, Sweden, 2016

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© RSU NURSE. All Rights Reserved.