สาขา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

   
ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหญิง โควศวนนท์
Name-Lastname Somying Kosawanon
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล somying.k@rsu.ac.th
ปริญญาตรี วท.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2523
ปริญญาโท วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2529
ปริญญาเอก -

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© RSU NURSE. All Rights Reserved.