สาขา เจ้าหน้าที่

   
ชื่อ-นามสกุล นาง ลักษณา ยืนยงวนิชกิจ
Name-Lastname Laksana YuenyongWanitchakit
ตำแหน่งวิชาการ -
อีเมล lukana.y@rsu.ac.th
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2529
ปริญญาโท -
ปริญญาเอก -

   
ชื่อ-นามสกุล นางสาว กัญญาณัฐ ทองนาค
Name-Lastname Kanyanut Tongnak
ตำแหน่งวิชาการ -
อีเมล kanyanat.t@rsu.ac.th
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตรบัณฑิต (ผ้าและเครื่องแต่งกาย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2551
ปริญญาโท -
ปริญญาเอก -

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© RSU NURSE. All Rights Reserved.