ที่อยู่

เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

Email

nurse@rsu.ac.th

โทรศัพท์

02 997 2222 ต่อ 1442

“พยาบาลรังสิต ปฏิบัติงานดี มีวิจารณญาณ บนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรม นำสู่สากล”

R:Respect

S:Sincerity

U:Uniqueness

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนการศึกษา

กิจกรรมของคณะ

บุคลากร

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© CHANG123. All Rights Reserved.