หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

  ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Nursing Science
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย): พย.บ.
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.N.S.

 

 

คณะกรรมการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 สองภาษา)

 

 
ดร. วัชรินทร์ วุฒิรณฤทธิ์
หัวหน้าหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562 สองภาษา)


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนพร ชาติชำนิ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภางค์พิมพ์ รัตตสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สาขาการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์


 
อาจารย์ ศศิพินทุ์ ศุภมนตรี บัวพล
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น


 
ดร. วัชรินทร์ วุฒิรณฤทธิ์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช


 
ดร. เขมศ์ณริณี รื่นฤดีภิรมณ์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน


ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© RSU NURSE. All Rights Reserved.