สาขา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

   
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ โกสุม เศรษฐาวงศ์
Name-Lastname Kosum Setthawong
ตำแหน่งวิชาการ -
อีเมล kosum.s@rsu.ac.th
ปริญญาตรี วท.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524
ปริญญาโท ค.ม. (การบริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532
ปริญญาเอก -

   
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ ราตรี ทองยู
Name-Lastname Ratree Thongyu
ตำแหน่งวิชาการ -
อีเมล ratree.t@rsu.ac.th
ปริญญาตรี พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่, 2547
ปริญญาโท พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553
ปริญญาเอก กำลังศึกษาต่อ ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© RSU NURSE. All Rights Reserved.