สาขา การพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์

   
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ ภัทรวดี ผลโภค
Name-Lastname Patarawadee Pholphoke
ตำแหน่งวิชาการ -
อีเมล patarawadee.p@rsu.ac.th
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2530
ปริญญาโท กำลังศึกษาต่อ พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) มหาวิทยาลัยรังสิต
ปริญญาเอก -

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© RSU NURSE. All Rights Reserved.