สาขา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

   
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ อรทัย เหรียญทิพยะสกุล
Name-Lastname Orathai Reantippayasakul
ตำแหน่งวิชาการ -
อีเมล orathai.r@rsu.ac.th
ปริญญาตรี วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2529
ปริญญาโท วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกโภชนวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537
ปริญญาเอก -

   
ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิลาวัลย์ อุดมการเกษตร
Name-Lastname Wilawan Udomkankaset
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล wilawan.u@rsu.ac.th
ปริญญาตรี พย.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548
ปริญญาโท พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552
ปริญญาเอก -

   
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ นิภาดา ธารีเพียร
Name-Lastname Nipada Tareepian
ตำแหน่งวิชาการ -
อีเมล nipada.t@rsu.ac.th
ปริญญาตรี พย.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546
ปริญญาโท วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกการพยาบาลสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553
ปริญญาเอก -

   
ชื่อ-นามสกุล ดร. ณัฐพล ยุวนิช
Name-Lastname Nuttapol Yuwanich
ตำแหน่งวิชาการ -
อีเมล nuttapol.y@rsu.ac.th
ปริญญาตรี พย.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต, 2551
ปริญญาโท Master of Science (Caring Science with Specialization in Nursing) Malardalen University, Sweden, 2012
ปริญญาเอก Ph.D. (Care Science) Malardalen University, Sweden, 2014

   
ชื่อ-นามสกุล เรืออากาศเอกหญิง นิรุชา นิธิชัย
Name-Lastname Nirucha Nitichai
ตำแหน่งวิชาการ -
อีเมล nirucha.n@rsu.ac.th
ปริญญาตรี พย.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ, 2555
ปริญญาโท พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561
ปริญญาเอก กำลังศึกษาต่อ Ph.D. (Nursing Science) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ วันเพ็ญ ชำนาญธรรม
Name-Lastname Wanpen Chamnantham
ตำแหน่งวิชาการ -
อีเมล wanpen.c@rsu.ac.th
ปริญญาตรี พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง, 2548
ปริญญาโท พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยรังสิต, 2558
ปริญญาเอก -

   
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ หนึ่งฤทัย เพชรมีดี
Name-Lastname Nuengruthai Petmeedee
ตำแหน่งวิชาการ -
อีเมล nuengruthai.p@rsu.ac.th
ปริญญาตรี พย.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต, 2561
ปริญญาโท กำลังศึกษาต่อ พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) มหาวิทยาลัยรังสิต
ปริญญาเอก -

   
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ มณฑิรา เหมือนจันทร์
Name-Lastname Montira Muanjan
ตำแหน่งวิชาการ -
อีเมล montira.m@rsu.ac.th
ปริญญาตรี พย.บ. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทรา สภากาชาดไทย, 2560
ปริญญาโท วท.ม. (สุขภาพจิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564
ปริญญาเอก -

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© RSU NURSE. All Rights Reserved.