สาขา กลุ่มพื้นฐานและเสริมการพยาบาล

   
ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น้ำอ้อย ภักดีวงศ์
Name-Lastname Nam-Oy Pakdevong
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อีเมล nam-oy.p@rsu.ac.th
ปริญญาตรี วท.บ. (พยาบาล) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524
ปริญญาโท วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกโภชนวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2529
ปริญญาเอก ส.ด. (การพยาบาลสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544

   
ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำภาพร นามวงศ์พรหม
Name-Lastname Ampaporn Namvongprom
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อีเมล ampaporn@rsu.ac.th
ปริญญาตรี วท.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2519
ปริญญาโท วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2523
ปริญญาเอก Ph.D. (Nursing) The University of Texas at Austin, USA, 1996

   
ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วารินทร์ บินโฮเซ็น
Name-Lastname Varin Binhosen
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อีเมล varin.b@rsu.ac.th
ปริญญาตรี วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527
ปริญญาโท วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
ปริญญาเอก พย.ด. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546

   
ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นวรัตน์ โกมลวิภาต
Name-Lastname Nawarut Komolwipart
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล nawarut.k@rsu.ac.th
ปริญญาตรี พย.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต, 2534
ปริญญาโท พย.ม. (การจัดการการพยาบาล) มหาวิทยาลัยรังสิต, 2553
ปริญญาเอก -

   
ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธิศรี ตระกูลสิทธิโชค
Name-Lastname Suthisri Trakulsithichoke
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล suthisri.t@rsu.ac.th
ปริญญาตรี วท.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524
ปริญญาโท วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535
ปริญญาเอก -

   
ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชนี นามจันทรา
Name-Lastname Rachanee Namjuntra
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อีเมล rachanee.n@rsu.ac.th
ปริญญาตรี วท.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2523
ปริญญาโท วท.ม. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535
ปริญญาเอก พย.ด. มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546

   
ชื่อ-นามสกุล รองศาสตราจารย์ ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน
Name-Lastname Prangtip Ucharattana
ตำแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์
อีเมล prangtip.u@rsu.ac.th
ปริญญาตรี วท.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2520
ปริญญาโท ค.ม. (บริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526
ปริญญาเอก -

   
ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ
Name-Lastname Kanitha Hanprasitkam
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อีเมล kanitha.h@rsu.ac.th
ปริญญาตรี วท.บ. (การพยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2525
ปริญญาโท วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535
ปริญญาเอก Ph.D. (Nursing) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549

   
ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภัสกรณ์ วิทูรเมธา
Name-Lastname Naphatsakon Vitoonmetha
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อีเมล naphatsakon.v@rsu.ac.th
ปริญญาตรี พย.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524
ปริญญาโท ค.ม. (การบริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529
ปริญญาเอก -

   
ชื่อ-นามสกุล รองศาสตราจารย์ อรพินท์ สีขาว
Name-Lastname Orapin Sikaow
ตำแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์
อีเมล orapin.si@rsu.ac.th
ปริญญาตรี วท.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2523
ปริญญาโท วท.ม. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2525
ปริญญาเอก -

   
ชื่อ-นามสกุล รองศาสตราจารย์ ดร. อาภรณ์ ดีนาน
Name-Lastname Aporn Deenan
ตำแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.
อีเมล aporn.d@rsu.ac.th
ปริญญาตรี คศ.บ. (Community Nutrition, First Class Honor), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2527
ปริญญาโท วท.ม. (การพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533
ปริญญาเอก Ph.D. (Nursing) Sain Louis University, USA, 2003

   
ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงกมล วัตราดุลย์
Name-Lastname Duangkamol Wattradul
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อีเมล duangkamol.w@rsu.ac.th
ปริญญาตรี พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, 2525
ปริญญาโท พ.ย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537
ปริญญาเอก พย.ด. มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545

   
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ จรัสศรี อัธยาศัย
Name-Lastname Jarutsri Atthayasai
ตำแหน่งวิชาการ -
อีเมล jarutsri.a@rsu.ac.th
ปริญญาตรี พย.บ. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2553
ปริญญาโท พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
ปริญญาเอก -

   
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ จุฬาลักษณ์ อินทะนิล
Name-Lastname Julaluck Intanin
ตำแหน่งวิชาการ -
อีเมล julaluck.i@rsu.ac.th
ปริญญาตรี พย.บ. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย, 2553
ปริญญาโท พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563
ปริญญาเอก -

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© CHANG123. All Rights Reserved.