สาขา กลุ่มพื้นฐานและเสริมการพยาบาล

   
ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น้ำอ้อย ภักดีวงศ์
Name-Lastname Nam-Oy Pakdevong
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อีเมล nam-oy.p@rsu.ac.th
ปริญญาตรี วท.บ. (พยาบาล) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524
ปริญญาโท วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกโภชนวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2529
ปริญญาเอก ส.ด. (การพยาบาลสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544

   
ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นวรัตน์ โกมลวิภาต
Name-Lastname Nawarut Komolwipart
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล nawarut.k@rsu.ac.th
ปริญญาตรี พย.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต, 2534
ปริญญาโท พย.ม. (การจัดการการพยาบาล) มหาวิทยาลัยรังสิต, 2553
ปริญญาเอก -

   
ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธิศรี ตระกูลสิทธิโชค
Name-Lastname Suthisri Trakulsithichoke
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล suthisri.t@rsu.ac.th
ปริญญาตรี วท.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524
ปริญญาโท วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535
ปริญญาเอก -

   
ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชนี นามจันทรา
Name-Lastname Rachanee Namjuntra
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อีเมล rachanee.n@rsu.ac.th
ปริญญาตรี วท.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2523
ปริญญาโท วท.ม. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535
ปริญญาเอก พย.ด. มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546

   
ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงกมล วัตราดุลย์
Name-Lastname Duangkamol Wattradul
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อีเมล duangkamol.w@rsu.ac.th
ปริญญาตรี พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, 2525
ปริญญาโท พ.ย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537
ปริญญาเอก พย.ด. มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 เลขที่ 52/347 หมู่บ้าน เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02 997 2222 ต่อ 1442

nurse@rsu.ac.th

ช่องทางการติดต่อ
Contact us© RSU NURSE. All Rights Reserved.